• Algemene ledenvergadering 2022

  14 sep 2022
 • Dit jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden op vrijdag 30 september om 19:30 uur. De vergadering vindt plaats in onze voetbalkantine. Alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden zijn hierbij van harte welkom. Opgave is niet nodig.

  Heb je vragen of wil je iets kwijt, omdat je er niet bij kunt zijn? Mail dan naar info@vvwoudsend.nl.

  De agenda:

  1. Opening

  2. Verslag vorige jaarvergadering

  3. Jaarverslag secretariaat

  4. Financieel jaarverslag en begroting

  5. Verslag en (her)benoeming kascommissie

  6. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken

  7. Bestuursverkiezing

  Aftredend en herkiesbaar: Antje Hiemstra

  Aftredend en niet herkiesbaar: Hendrik van Netten

  Verkiesbaar: Johan Metselaar

  (mededeling van het bestuur)

  Andere kandidaten kunnen schriftelijk worden ingediend tot en met woensdag 28 september 2022 bij het secretariaat van de vereniging. De kandidaatstelling dient ondertekend te zijn door tenminste 5 leden.

  8. Verslag jeugd-, activiteiten- en sponsorcommissie

  9. Rondvraag

  10. Sluiting